Categories
Symfony

Command to find out Symfony version

composer show

symfony/symfony v3.3.2 The Symfony PHP framework